Absentmelding

Wat te doen bij ziekte en verzuim?

Leerlingen zijn tijdens schooldagen beschikbaar voor schooltaken tussen 8.00 uur en 17.00 uur en volgen de lessen volgens het geldende rooster in het programma Zermelo. Roosterwijzigingen worden bekendgemaakt via het persoonlijke rooster in Zermelo, de informatieschermen en de website van de school.

Ziek, medische afspraak, e.d.

Als uw kind ziek is of een medische afspraak heeft, meldt u dat voor 8:00 uur via de Antonius app (onder kopje Formulieren). Indien u nog niet over de Antonius app beschikt, kun u ook een mail sturen naar openleercentrum@carmelcollegegouda.nl. U geeft de reden van afwezigheid aan en een telefoonnummer waarop u goed bereikbaar bent. Onze onderwijsassistenten kunnen u zo altijd bereiken voor controle van de melding. Konden we u niet bereiken? Dan ontvangt u een mail en vragen wij u binnen 48 uur contact op te nemen met de teamleider of leerlingcoördinator. Als er geen controle mogelijk is, is uw kind ongeoorloofd afwezig en is de 4-8-12 regeling van leerplicht van kracht.

Als uw kind weer beter is, meldt u dit ook per email. Via ons SOMToday Ouderportaal kunt u volgen of de ziekmelding verwerkt is.

Als uw kind gedurende de dag ziek wordt, meldt hij/zij dat bij de leerling-coördinator (klas 1 t/m 3) of de teamleider (klas 4 t/m 6). In overleg met de ouders wordt besloten of de leerling naar huis kan of op school moet blijven.

Niet mee kunnen doen met lichamelijke opvoeding (LO)
Als er een reden is om de lessen LO niet mee te maken, meldt de leerling zich bij de teamleider met een brief van een ouder en eventueel van een arts of fysiotherapeut. De teamleider bepaalt waar de leerling tijdens die les heen moet. De leerling zal in principe in de gymles aanwezig zijn, eventueel met een aangepaste taak, tenzij de teamleider anders bepaalt.

Bijzonder verlof
Zes weken voor de bedoelde datum of periode van vrijstelling moet het verlof aangevraagd worden bij de leerlingcoördinator brugklas, leerlingcoördinator klas 2/3 of teamleider bovenbouw. De leerling heeft pas recht op verlof als hier toestemming voor gegeven is door school. Voor het toekennen van extra verlof geeft de leerplichtwet richtlijnen; deze richtlijnen staan op de www.leerplicht.net.
Zie formulier voor aanvragen van verlof

Een leerling die zonder geldige reden lessen verzuimt, wordt geregistreerd en gestraft. Hiervoor gelden overheidsrichtlijnen. 

Coronabeleid start schooljaar 21-22