Klankbordgroepen

Wilt u meepraten als ouder over wat er zoal in het leerjaar van uw kind gebeurt? Of meedenken over de ontwikkeling van het TTO-onderwijs?

Dat kan op het Antoniuscollege in één van de klankbordgroepen. De naam zegt het al: de school klankbordt graag met ouders om met elkaar te werken aan een plezierige en leerzame schooltijd van de leerlingen. Er is een klankbordgroep voor onderbouw en een voor bovenbouw vwo/havo, een klankbordgroep voor TTO (uitsluitend voor TTO onderwerpen) en een klankbordgroep voor (hoog)begaafde leerlingen.

In de klankbordgroep wordt er vooral op klas-/jaarniveau gesproken; in beide klankbordgroepen worden niet alleen problemen besproken, maar ook ideeën uitgewisseld over beleidszaken of extra activiteiten. Het is niet de bedoeling dat individuele problemen tussen een leerling en een docent aan de orde komen, daar is de tutor het aanspreekpunt voor.

Werkwijze

Van de leden van de klankbordgroep wordt verwacht dat zij vanuit een positieve, opbouwend kritische houding deelnemen en bij (vrijwel) alle geplande klankbordvergaderingen (altijd op een maandagavond) aanwezig kunnen zijn. Het zijn er vijf per schooljaar, en we willen graag voldoende continuïteit en regelmatige input vanuit alle lagen. De vergaderdata worden aan het begin van het schooljaar vastgesteld.

De agenda wordt ongeveer een week voor de vergadering opgesteld en verspreid. De secretaris zorgt voor de notulen en een korte samenvatting of stukje tekst voor de nieuwsbrief.

De vergaderdata zijn in principe in september, november, januari, maart en mei, een en ander afhankelijk van de voorjaars- en meivakantie. Exacte data kunt u op de kalender vinden.

Samenstelling

Iedere klankbordgroep streeft naar deelname van acht tot tien ouders met een representatieve vertegenwoordiging van de leerjaren. Om zoveel mogelijk alle leerjaren/stromen vertegenwoordigd te laten zijn en een goede mix te hebben van ervaren en nieuwe klankbordouders wordt iemand lid voor drie jaar. Afhankelijk van belangstelling van andere ouders, uw eigen wensen en hoe ver uw kind in zijn of haar schoolcarrière is gevorderd kunt u daarna per jaar besluiten of u aanblijft.

Aanmelden

Iedere ouder/verzorger met een kind/kinderen op het Antoniuscollege, die interesse heeft om klankbordouder te worden, kan voor meer informatie contact opnemen met degene die de klankbordgroep voorzit vanuit de school.

Klankbordgroep vwo/havo onderbouw

De school wil vooral graag inbreng en terugkoppeling van ouders over het verloop van de belangrijke processen, die leiden naar een goede keuze voor de bovenbouw. Belangrijk aandachtspunt is een goed lopende doorstroming:

 1. Een determinatieproces in het eerste leerjaar; op welk niveau hoort een leerling qua vaardigheden en inzet thuis?
 2. Vervolgens de profielkeuze in de derde klas met vakken in die leerstroom passend bij interesses en talenten van de leerling.

Er zijn vele hulpmiddelen om een goede doorstroming te bevorderen en de ontwikkeling van leerlingen te volgen. De manier waarop school deze hulpmiddelen inzet en hoe goed dat gaat is onderwerp van gesprek in de klankbordgroepen:

 • RTTI toetsen (per vak 3 keer per jaar)
 • Regelmatige toetsen (minimaal 2 per periode per vak)
 • Studiewijzers / toets-roosters (staan op SOMtoday)
 • Persoonlijk plan van aanpak
 • Persoonlijk arrangement
 • Voorlichting LOB, profielkeuze, aanpak examenjaar
 • ERK en NRK toetsen (landelijke toetsen)
 • Naast cijfers, periodieke beoordeling op o.a. motivatie en inzet

Voorzitter: Martin Rutte (m.rutte@carmelcollegegouda.nl) 

terug naar boven

Klankbordgroep vwo/havo bovenbouw

Belangrijk thema in de vwo/havo klankbordgroep is een verder gaande verzelfstandiging van de leerling om de weg naar een succesvol eindexamen te kunne voltooien.. De voorbereiding voor het eindexamen.

Voorzitter: Arie Willem Stek (a.stek@carmelcollegegouda.nl)

terug naar boven

Klankbordgroep TTO

In de TTO klankbordgroep wordt vooral specifiek gesproken over het TweeTalig Onderwijsprogramma. Het Antoniuscollege is hiermee in 2008 begonnen in de brugklas van de havo en het vwo. Om de ontwikkeling van dit onderwijs goed te volgen, is in het eerste jaar al een klankbordgroep TTO opgericht. In 2014 hebben de eerste havo-TTO-leerlingen eindexamen gedaan en in 2015 de eerste vwo-leerlingen. 

Als er meer algemene zaken worden ingebracht door TTO-ouders, worden deze doorgegeven en besproken in de klankbordgroep vwo/havo, of als ze de hele school betreffen in de Ouderraad.

Voorzitter: Robin Grunefeld (r.grunefeld@carmelcollegegouda.nl)

terug naar boven

Klankbordgroep HB

We komen 4 keer per jaar, meestal op maandagavond van 19.00-20.30 uur bij elkaar en bespreken inhoudelijke thema's zoals:

 • Beleid op school (Springplank voor talent);
 • Praktisch aan de slag: Nederlands / geschiedenis en Frans: hoe maak je een les "HB-proof" (hoe denken ouders hierover, welke mogelijkheden en onmogelijkheden zien zij voor docenten?);
 • Thema: hoogsensitiviteit (dit thema was aangedragen door een ouder).

Voorzitter(s): Brigitte Kool en Swintha Bijl-Hordijk

Wilt u als ouder van een HB leerling aansluiten? Mail dan naar: b.kool@carmelcollegegouda.nl. 

terug naar boven

Zit je in groep 8? Wij helpen je graag op weg!

Kiezen voor een nieuwe school is een belangrijke keuze waar je goed over wilt nadenken. Daarbij willen wij je graag helpen. Lees snel verder en ontdek waarom het Antoniuscollege vast ook bij jou past!

Activiteiten voor groep 7 & 8 Bekijk onze brochure