Hartelijk welkom op de pagina van de ouderraad Antoniuscollege Gouda!

De Ouderraad bestaat uit betrokken ouders. De leden van de Ouderraad:

  • zijn ambassadeurs van de school tijdens de informatieavonden;
  • ondersteunen de docenten bij binnen schoolse projecten en geven de school de interne boost om in gezamenlijkheid aan de weg te timmeren;
  •  organiseren een thema-avond voor alle ouders;
  • verzorgen attenties voor gediplomeerden en personeelsleden;
  • beheren het Han van Hooff-fonds (zie Financiën).

Input en initiatieven komen zowel van de ouders als van uit school. De Ouderraad wil niet alleen een rol spelen bij vragen over de organisatie, lesinhoud, samenwerking of communicatie maar ook bij de signalering van meer praktische zaken. Aan de andere kant kan de schoolleiding of de Ouderraad ook gedachten over toekomstige ontwikkelingen polsen en bij de Ouderraad ’’in de week‘’ leggen. Wij hechten aan een goede samenwerking met de schoolleiding.

Het Antoniuscollege is onderdeel van het Carmelcollege Gouda. Iedere locatie heeft zijn eigen Ouderraad. Ons werkterrein is dus het Antoniuscollege Gouda. 

Werkwijze

Aan het einde van ieder schooljaar worden alle vergaderdata van de Ouderraad voor het aankomende jaar vastgesteld. Deze worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de website en zijn ook terug te vinden in de jaaragenda van de school.

Naast reguliere vergaderingen is er éénmaal per jaar de jaarvergadering. Deze is gesplitst in een formeel deel (met verslag, verantwoording over de financiën en bestuursverkiezing) en een informatief/educatief deel waarvoor we, als het even lukt, een spreker van buiten uitnodigen. Graag horen wij van u welke onderwerpen uw interesse hebben, want ook hier geldt: uw mening telt en wij kunnen er mee aan de slag! De jaarvergadering is bij voorkeur in het najaar.

Wat doet de Ouderraad niet?
De Ouderraad houdt zich niet bezig met overkoepelende beleidsmatige zaken. Besluiten over formatie, locatiekeuze, inzet gelden, klassenverdeling, etc. worden besproken in de medezeggenschapsraad (MR). De Ouderraad heeft desgevraagd een klankbordfunctie, b.v. voor de Medezeggenschapsraad (MR). Ook kunnen zij met initiatieven komen en deze aan hen voordragen, het is dan aan de MR of daar vervolgens uitvoering aan wordt gegeven.

De Ouderraad kan ook geen individuele problemen voor u oplossen. Individuele problemen van ouders/verzorgers en leerlingen kunt u het beste bespreken met de tutor van uw kind of de teamleider. De Ouderraad is bedoeld voor algemene zaken waar meer/alle leerlingen en ouders mee te maken hebben. Wel kunnen wij u naar de juiste persoon of instantie verwijzen.

terug naar boven

Financiën

Sinds 18 januari 2013 is de Ouderraad de formele Vereniging Ouderraad Antoniuscollege. De school vraagt u ieder jaar of u wilt bijdragen aan activiteiten dat schooljaar. De Ouderraad beheert deze (vrijwillige) ouderbijdrage.

Met deze ouderbijdragen kan de Ouderraad ook financieel een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de totstandkoming van projecten, aanschaf van materialen of voorlichtingsavonden voor onze kinderen. Zo is er bijgedragen aan gordijnen voor het toneel en aan attenties voor gediplomeerden en personeelsleden. De schoolleiding, leraren, ouders en leerlingen kunnen hiervoor een aanvraag doen.

Voor de richtlijnen m.b.t. de aanvragen/besteding van de ouderbijdrage zie het bestand onderaan deze pagina.

Han van Hooff-fonds
De bijdrage aan het Han van Hooff-fonds is vastgesteld op € 1,- per leerling. Dit fonds is vernoemd naar een (voormalig) docent van school en is bedoeld om, daar waar dat nodig is, een bijdrage te leveren in de extra kosten voor specifieke leerbehoeften van een individuele leerling als ouders deze zelf niet kunnen betalen èn als andere fondsen, van bijvoorbeeld de Gemeente Gouda, hier ook niet in kunnen voorzien. Ouders en leerlingen kunnen met ondersteuning van en altijd via de schoolleiding hiervoor een aanvraag doen. De schoolleiding zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens geanonimiseerd worden. De richtlijnen/het aanvraagformulier vindt u onder aan deze pagina.

terug naar boven

Organisatie

De leden van de Ouderraad stellen zich voor:

Ik ben Irén Dibble en de voorzitter van de OR. Ik ben de moeder van 2 dochters waarvan de jongste in 2019 in de TTO brugklas is begonnen. Onze dochters zijn in het buitenland opgegroeid en ik heb dus ook een andere manier van onderwijs gezien. Samen met andere moeders hebben wij daar de Vrienden van de School opgericht en later was ik ook de voorzitter van Raad van Bestuur van de Academy (school voor speciaal onderwijs voor kinderen van 3 – 19 jaar). Wij hebben daar veel schoolevenementen georganiseerd. Ik heb de school daar met een Nederlandse school gelinkt en daar met veel plezier met de schoolleider van de bovenbouw  materiaal omgezet zodat het geschikt en acceptabel was voor de school en het onderwijssysteem daar. Zelf heb ik meer ervaring in het maken van trainingsmateriaal en het geven van trainingen voor volwassenen. Ik vind het erg leuk om mee te denken over onderwijs en hoe het samen vanuit allerlei perspectieven een beter en gezonder systeem te maken waarin leerlingen zich voluit kunnen ontplooien. 

Mijn naam is Linda Mol. Ik ben de penningmeester van de OR. Mattijs, mijn zoon van 12, is dit jaar begonnen op het Antonius College in de VWO brugklas. Dochter Evi zit nog op de basisschool. Als ouder vind ik het prettig om betrokken te zijn bij de school van beide kinderen. Ik vind het fijn om op een positieve manier een (kleine) bijdrage te kunnen leveren aan het plezier waarmee kinderen naar school gaan. Om mee te denken met de ontwikkelingen van de school en de handen uit de mouwen te steken als dat nodig is.

Ik ben Kim van Beem, moeder van een zoon in 2 HAVO, een zoon in groep 6 en secretaris van de OR. Ik vind het belangrijk om te weten wat er speelt op de scholen van mijn kinderen. Daarom heb ik de kans gepakt en gehoor gegeven aan de oproep om zitting te nemen in de OR van het Antonius College. In het verleden heb ik ook ervaring opgedaan als lid van de gemeenschappelijke MR van de basisschool en als voorzitter van de oudercommissie van het kinderdagverblijf. Als OR-lid wil ik niet alleen mijn eigen mening en ideeën over het onderwijs van school meenemen, maar ook jullie als ouders horen als jullie vragen of opmerkingen hebben. De OR maakt dit mogelijk en daar wil ik graag een rol in spelen.

Ik ben Suzanne Bakker. Moeder van 3 zoons, waarvan de oudste in 2018 is begonnen op het Antonius. Graag wilde ik ook bij deze nieuwe school weer betrokken zijn, net als op de basisschool. Ik vind het altijd fijn om ook de andere kant van scholen en bedrijven te zien. Hierdoor ben ik al in verschillende MR’s, besturen en werkgroepen beland. Om ook nu weer betrokken te zijn bij de school ben ik in de Ouderraad gegaan. Ik hoop hier met de school mee te kunnen denken en samen met school te kijken naar de dingen die nodig zijn.

Ik ben Amy Janssen Brennan en moeder van drie kinderen, twee zonen en een dochter. Mijn jongste zoon is in september 2018 begonnen in de VWO TTO brugklas van het Antonius College. In het dagelijks leven ben ik verantwoordelijk voor de toelating van studenten bij Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit en heb ik hierdoor veel interesse in het onderwijs. Ik ben lid geworden van de Ouderraad omdat ik graag een kijkje achter de schermen van school wil nemen, en actief mee wil denken bij verbeteringen en veranderingen.

Ik ben Marjolein Kranenburg , 50 jaar en samenwonend. Onze dochter van 15 jaar zit op het Wellant Collage in Gouda. Daar ben ik ook werkzaam in de OR. Onze zoon van 12 jaar zit in de brugklas van het Antonius College en doet HAVO/VWO Technasium. Sinds vorig jaar zit ik in de OR van het Antonius. In het dagelijks leven ben ik huisvrouw. Daarnaast doe ik heel veel vrijwilligers werk. Zoals in de zomer ben ik vrijwilliger in het buitenzwembad de Fuut. Het gehele jaar door 1a 2 keer in de week vrijwilliger bij stichting Teun Gouda. Daarnaast doe ik nog ander soort vrijwilligers werk. In de OR zitten is voor mij een luisterend oor voor het belangen van de kinderen en hun ouders. Zeker ook wat je te horen krijgt van school, hoe de school kijkt naar de leerlingen, omgaat met de belangen en ideeën en van de leerlingen en die van de ouders. Maar zeker van belang is, hoe je er met elkaar in staat als OR (Tips en Tops) en als school ernaar kijkt. Zeker als het gaat om wat er nu voor school allemaal in de Corona tijd moet gebeuren en hoe de school ermee om gaat. Tegen welke problemen loopt de school aan als het om de eigen bijdrage gaat. Wat als ouders niet een computer, lesmateriaal, uitjes en dat soort dingen niet kunnen betalen en waar kunnen ze dan aankloppen. Al dit soort dingen en veel meer, worden een keer in de 2 maanden besproken met de OR en school. Zo blijven de OR en de school, altijd weer in gesprek met elkaar.

Mijn naam is Détje Stapel, moeder van een dochter (2008) en zoon (2009). Op de basisschool van de kinderen ben ik altijd actief geweest. Enerzijds omdat ik het leuk vind dingen te organiseren en te regelen, anderzijds omdat kinderen gewoon veel op school zijn, het dus een groot deel van hun leven is, en ik het daarom leuk vind om te zien hoe dingen gaan op school. Maar: hoe leuk ik dat ook vind; zelfs op de basisschool merk je dat je steeds minder “nodig” bent als hulpouder, naarmate je kinderen ouder worden. Dat is op de middelbare school natuurlijk niet anders. Alleen: nu hebben ze je ook in de thuissituatie steeds minder nodig (althans, dat denken ze zelf….). Om die reden vond ik het extra belangrijk en leuk om ook op de middelbare school nog (van de zijlijn) betrokken te zijn. Vandaar dat ik direct reageerde toen er een oproep kwam voor nieuwe leden van de Ouderraad…. Ik hoop zo een kijkje in de keuken te kunnen nemen op school én daar waar nodig wat werk uit handen te kunnen nemen van de docenten. En een bijdrage te leveren aan een zo leuk en leerzaam mogelijke schoolperiode voor de leerlingen.  

terug naar boven
Richtlijnen reserve ouderraad ACG Han van Hooff-fonds

Zit je in groep 8? Wij helpen je graag op weg!

Kiezen voor een nieuwe school is een belangrijke keuze waar je goed over wilt nadenken. Daarbij willen wij je graag helpen. Lees snel verder en ontdek waarom het Antoniuscollege vast ook bij jou past!

Activiteiten voor groep 7 & 8 Bekijk onze brochure