Jouw magische mix

Op het Antonius doe je havo of vwo (atheneum of gymnasium): in het Nederlands, of in het Engels op ons TTO (Tweetalig onderwijs). Houd je van techniek, onderzoeken en ontwerpen dan kies je voor het Technasium. Wil je veel uitproberen, ontdekken en meemaken dan ga je voor Breed. Je doet ‘gewoon’ havo of vwo, maar verdiept je misschien in de Chinese taal en cultuur, sport, gaat On Stage, strijdt voor een schone wereld, discussieert, doet extra Frans of Duits, maakt en samplet muziek… Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute, die magische mix van leren, uitgedaagd worden, begeleiding krijgen, talenten en vaardigheden ontwikkelen die precies bij jou past.

Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute

Persoonlijk onderwijs

Je bent ongeveer even oud als je klasgenoten. Maar hoe jij leert, wat je extra nodig hebt en waar je belangstelling ligt, dat kan allemaal heel verschillend zijn. Daarom kies je een programma dat bij je past, werken we op verschillende niveaus – zelfs binnen één les – en kun je versnellen, verbreden en verdiepen. Op veel manieren. Lees meer

 

We kijken heel goed naar wat je kunt, waar je intensievere uitleg of oefening nodig hebt en of je meer uitdaging kunt gebruiken in of buiten de les.

Individuele begeleiding

Bij persoonlijk onderwijs hoort persoonlijke aandacht en begeleiding. Die krijg je, afgestemd op wat jij nodig hebt. Lees meer

Als je het nodig hebt, krijg je extra lessen in rekenen en taal

TTO - Technasium - havo/vwo Breed

Op het Antonius kies je voor Tweetalig Onderwijs (TTO), Technasium of havo / vwo (atheneum of gymnasium) Breed. Kies je voor TTO, dan start je meteen in het eerste jaar met lessen in het Engels. Wil je lessen in het Nederlands, dan beslis je pas na een jaar wat écht bij jou past: Technasium of havo/vwo Breed. Lees meer

Doe je TTO of Technasium? Net als iedereen doe je MMM, kun je naar de theaterklas, dansen, sporten, Chinees leren en nog veel meer.

MMM (cultuur- en talentprogramma)

Nog Meer Magische Momenten beleef je bij MMM. Twee keer per week staat dit keuzeprogramma op je rooster. Zo kun je cultureel, creatief of sportief bezig zijn met wat jij leuk vindt. Wil je eens iets anders proberen? Je mag elk half jaar wisselen. Het gehele aanbod bekijk je in 'Lees meer'.

Theaterklas, Schoolband, Spot en sport… MMM is erg leuk. En misschien wil jij meer doen, ook na school! Dat kan op het Antonius. Want we zijn enorm actief op sportief en cultureel gebied. De meeste activiteiten worden professioneel begeleid en bij de Theaterklas werk je altijd aan een bijzondere voorstelling.Lees meer

MMM 2 keer per week voor iedereen!

Coaching (hoog)begaafden

Meer of hoogbegaafd kun je zijn op alle niveaus. We zien het snel als je meer aankunt dan de ‘gewone’ lesstof of misschien onderpresteert. Met jou en je ouders ontwerpen we je individuele leerroute. Onze speciale hoogbegaafdencoach begeleidt, steunt en stimuleert je, zo nodig elke week. Lees meer

De mogelijkheden voor jouw route zijn bijna onbeperkt.

De wereld in en om de klas

Wat ooit ver leek is nu dichtbij. Wat eens waar was, is alweer achterhaald. Jouw toekomst ligt in een onbekende wereld die steeds ingewikkelder lijkt te worden. Daar bereiden we je heel goed op voor. Lees meer

Via e-twinning houd je contact met scholen in Europa

Hartelijk welkom op de pagina’s van de ouderraad Antoniuscollege Gouda!

De Ouderraad bestaat uit betrokken ouders en draagt gevraagd en ongevraagd bij aan de ontwikkelingen binnen het Antoniuscollege Gouda.
De leden van de Ouderraad denken en werken mee over innovaties die de beste leerresultaten in een veilige en vertrouwde leeromgeving mogelijk maken! 
De leden van de Ouderraad zijn ambassadeurs van de school tijdens de informatieavonden, ondersteunen de docenten bij binnen schoolse projecten en geven de school de interne boost om in gezamenlijkheid aan de weg te timmeren

Input en initiatieven komen zowel van de ouders als van uit school. De OR wil niet alleen een rol spelen bij vragen over de organisatie, lesinhoud, samenwerking of communicatie maar ook bij de signalering van meer praktische zaken. Aan de andere kant kan de schoolleiding ook gedachten over toekomstige ontwikkelingen polsen en bij de ouderraad ’’in de week‘’ leggen. Wij hechten aan een goede samenwerking met de schoolleiding.

Het Antoniuscollege is onderdeel van het Carmelcollege Gouda. Iedere locatie heeft zijn eigen ouderraad. Ons werkterrein is dus het Antoniuscollege Gouda. 

Gevoelsmatig kan het verschil tussen een kind op de basisschool en een kind op de middelbare school groot zijn. En dat niet alleen door de afstand in kilometers. Door zitting te nemen in de ouderraad of een van de klankbordgroepen kunt u op een constructieve wijze een bijdrage leveren aan de middelbare schoolperiode van uw zoon en/of dochter en daarmee de school een stapje dichterbij halen.

 

Werkwijze

Voor de OR zijn veel onderwerpen interessant. Aan het begin van het schooljaar, maar zeker ook als daar gedurende het jaar behoefte aan is bepaalt de OR een aantal (nieuwe) aandachtsgebieden voor dat jaar. Dit gebeurt op basis van actualiteit, noodzaak en inbreng van ouders/verzorgers. Ook kan de schoolleiding punten voorstellen waarvan zij graag wil dat de ouderraad daarover meedenkt.

De ouderraad vergadert ongeveer eenmaal per 6 weken bij één van de leden thuis. In prinicpe op maandagavond. Deze vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar, met andere woorden: u bent van harte welkom om één of meerdere van deze vergaderingen bij te wonen. Het is wel handig als u zich van te voren aanmeldt, (marcoline.leen@outlook.com) zodat wij u de vergaderstukken kunnen toesturen of ruimte op de agenda kunnen reserveren voor uw inbreng.

De OR streeft ernaar de agenda een week van te voren openbaar te maken. Aan het einde van ieder schooljaar worden alle vergaderdata van de ouderraad voor het aankomende jaar vastgesteld. Deze worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de website en zijn ook terug te vinden in de jaaragenda van de school.

Naast reguliere vergaderingen is er eenmaal per jaar de jaarvergadering.
Deze is gesplitst in een formeel deel (met verslag, verantwoording over de financiën en bestuursverkiezing) en een informatief/educatief deel waarvoor we als het even lukt een spreker van buiten uitnodigen. Het gaat dan over een onderwerp waar ouders vragen over hebben of meer over zouden willen weten en wat aansluit bij de levensfase waarin hun kind zich bevindt. Sociale media, feesten en Taaldorp is slechts een greep uit het aanbod van de afgelopen twee jaar. Graag horen wij van u welke onderwerpen uw interesse hebben, want ook hier geldt: uw mening telt en wij kunnen er mee aan de slag!
De jaarvergadering is bij voorkeur in het najaar.

Wat doet de ouderraad  niet?
De OR houdt zich niet bezig met overkoepelende beleidsmatige zaken.
Besluiten over formatie, locatiekeuze, inzet gelden, klassenverdeling, etc. worden besproken in de medezeggenschapsraad (MR). De OR heeft desgevraagd een klankbordfunctie. De ouderraadleden in de MR functioneren echter zelfstandig. De OR kan via hen met initiatieven komen richting MR. Het is aan de MR of daar vervolgens uitvoering aan gegeven wordt.

De OR kan ook geen individuele problemen voor u oplossen. Individuele problemen van ouders/verzorgers en leerlingen kunt u het beste bespreken met de tutor van uw kind of de teamleider. De OR is bedoeld voor algemene zaken waar meer/alle leerlingen en ouders mee te maken hebben. Wel kunnen wij u naar de juiste persoon of instantie verwijzen.

 

terug naar boven

Financiën

Sinds 18 januari 2013 is de ouderraad de formele Vereniging Ouderraad Antoniuscollege. De school vraagt u ieder jaar of u wilt bijdragen aan activiteiten dat schooljaar. Op deze brief van de school kunt u kenbaar maken of u lid wilt worden van de vereniging ouderraad. Als u dit wenst dan wordt daarvoor een geringe jaarlijkse bijdrage van u gevraagd. De ouderraad beheert deze (vrijwillige) ouderbijdrage.

Met deze ouderbijdragen kan de ouderraad ook financieel een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de totstandkoming van projecten, aanschaf van materialen of voorlichtingsavonden voor onze kinderen. Zo is er bijgedragen aan gordijnen voor het toneel en aan eindexamenfestiviteiten. De schoolleiding, leraren, ouders en leerlingen kunnen hiervoor een aanvraag doen.
Voor de richtlijnen m.b.t. de aanvragen/besteding van de ouderbijdrage klik hier.

Han van Hooff-fonds
De bijdrage aan het Han van Hooff fonds is vastgesteld op € 1,- per leerling. Dit fonds is vernoemd naar een (voormalig) docent van school en is bedoeld om, daar waar dat nodig is, een bijdrage te leveren in de extra kosten voor specifieke leerbehoeften van een individuele leerling als ouders deze zelf niet kunnen betalen èn als andere fondsen, van bijvoorbeeld de Gemeente Gouda, hier ook niet in kunnen voorzien. Ouders en leerlingen kunnen met ondersteuning van en altijd via de schoolleiding hiervoor een aanvraag doen. De schoolleiding zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens geanonimiseerd worden.
Voor de richtlijnen voor de aanvragen/besteding van het Han van Hooff fonds klik hier.

terug naar boven

Organisatie

Onderstaand schema maakt het verschil tussen Ouderraad, MR en klankbordgroepen duidelijk. In de linker kolom in blauw de naam van het overlegorgaan. In de rechter kolom in rood het aanspreekpunt in de school voor dit overlegorgaan. Dit aanspreekpunt is tevens deelnemer aan het overleg.

Tijdens de vergaderingen van de ouderraad vindt er een terugkoppeling plaats uit de klankbordgroepen. MR-zaken hebben in het algemeen een hoog vertrouwelijk gehalte. Voor zover toegestaan vindt ook vanuit de MR een terugkoppeling plaats.

De leden van de OR stellen zich voor:

Marcoline Leen (voorzitter) marcoline.leen@outlook.com

Ik ben Marcoline Leen, moeder van twee zoons op het Antoniuscollege en werkzaam binnen een welzijnsorganisatie. Een school is in mijn optiek een leefgemeenschap waar docenten, leerlingen en ouders zich gehoord en gewaardeerd voelen. Als lid van de ouderraad wil ik bijdragen aan een school waarin mensen zich cognitief en sociaal ontwikkelen tot wereldburgers.

Els Rijnierse (Secretaris en penningmeester ad interim)

Mijn naam is Els Rijnierse. In de zomer van  2013 ben ik met mijn jongste zoon naar Gouda verhuisd. Hij is toen ingestroomd in de tweede klas en zit klas 4vwo. Mijn oudste drie kinderen hebben in mijn vorige woonplaats het VWO gedaan, twee met TTO/IB en één gymnasium, en de jongste heeft dus nog de brugklas daar gedaan, met technasium en op een andere school. Contact tussen ouders en school vind ik, ook in het middelbaar onderwijs, belangrijk en graag deel ik wat ik al heb leren kennen met het Antonius om hier goede veilige en inspirerende omgeving voor de leerlingen te krijgen.

Helma de Mooy

Mijn naam is Helma de Mooy en ik ben moeder van 3 kinderen waarvan mijn jongste hier op school TTO doet. De reden dat ik bij de OR ben gegaan is omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen.

Tini de Gruijter

Mijn naam is Tini de Gruijter. Ik ben getrouwd en moeder van 2 kinderen waarvan de jongste in 2014 hier in de brugklas begonnen is. Mijn oudste zit op het voorgezet speciaal onderwijs. De communicatie tussen ouders en school vind ik ook op het middelbaar onderwijs erg belangrijk, zeker ook omdat we weten dat pubers over het algemeen niet zo spraakzaam zijn over schoolactiviteiten. Verder vind ik het leuk om te helpen met het organiseren van activiteiten om de leerlingen niet alleen een leerzame  maar ook leuke schooltijd te bieden.

Annemarie van der Velden     

Ik ben moeder van twee dochters, waarvan de jongste in 2014 hier aan het vwo begonnen is. Onze oudste dochter heeft inmiddels haar diploma gehaald.

Op de basisschool merkte ik dat onze kinderen het prettig vonden als wij als ouders actief bij hun school betrokken waren. Daar ben ik o.a. lid van de oudervereniging geweest. Het heeft mij veel plezier gegeven, en inzicht in wat er bij het basisonderwijs komt kijken. Ik ben nu ook graag lid van de ouderraad en probeer daar met een positieve houding, maar ook kritisch, met de schoolleiding mee te denken

Nelleke Hamaker

Wim de Boer

 

terug naar boven

Archief

Onderstaande presentaties en folders kunt u downloaden door op de titel te klikken.

terug naar boven
Jaarbericht november 2014
Han van Hooffonds